Ersatz der Kühlwasserleitung Kraftwerk Tušimice

Datum der Umsetzung: 2017-2018

Beschreibung

Austausch der Kühlwasserleitungen - GFK- und Edelstahlleitungen im Kraftwerk Tušimice

  • Kunde: Bilfinger Euromont a.s.
  • Begriff a Date: 2017-2018
  • Platzieren: Tušimice

Fotogalerie